Om FoKK

Försvaret och det kalla kriget

Projektet Försvaret och det kalla kriget (FoKK) är ett självständigt forskningsprojekt. Det leds av professor Kent Zetterberg sedan 2002. Ursprunget till forskningsprojektet är professor Kent Zetterbergs handledning av doktorander under senare delen av 1990-talet inom ramen för forskningsprojektet Sveriges försvar och säkerhet (SFS).

Projektets nuvarande verksamhet startade 2002 med stöd av Högkvarteret (HKV), och fick därmed en god inledning. Initiativtagare till ”nystarten” var professor Kent Zetterberg och  andre styresmannen för Kungl. Krigsvetenskapsakademien, riksarkivarien Erik Norberg. Projektet har därefter beviljats bidrag från olika intressenter. Detta stöd pågår fortfarande. Ett stort bidrag erhölls från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse 2007 och därmed kunde forskningsprojektet drivas vidare med kraft och i större skala. Sedan 2002 har en samverkan mellan Försvarshögskolan (FHS), Kungl. Krigsvetenskapsakademin (KKrVA) och Kungl. Örlogsmannasällskapet (KÖMS) successivt utvecklats. Samverkan fungerar väl och säkerställer både den militära kompetensen och kunnandet om epoken liksom den vetenskapliga inriktningen och ledningen av projektet. Från och med hösten 2012 är projektet knutet till Stockholms Universitet, Historiska Institutionen.

FoKK har publicerat ett stort antal skrifter som omfattar områdena ”Säkerhetspolitik och politisk ledning”, ”Strategi och operationer” samt ”Våra stridskrafter” och hur dessa områden förändrats från försvarsbeslutet 1942 till försvarsbeslutet 1992. Ett viktigt inslag på alla dessa områden är vittnesseminarier som har dokumenterats och publicerats löpande.