Vi på FoKK

Forskningsledare

Kent Zetterberg, född 1946, är professor i modern politisk historia, särskilt säkerhetspolitik vid FHS. Fil. dr. och docent vid Stockholms Universitet samt adjungerad professor vid Umeå Universitet. Han har medverkat i forskningsprojektet Sverige under andra världskriget åren 1969-75. Han har särskilt forskat om svenskt försvar och säkerhet och leder forskningsprojektet Försvaret och det kalla kriget. Centrala arbeten är sju uppsatser i ”Hugemarkpaketet” om Sverige åren 1939-45, boken ”Konsten att överleva”(2007) om svenskt försvar och säkerhet från 1805 till nutid samt bidrag i FoKK-serien. Han är ledamot av Kungl Krigsvetenskapsakademien och Kungl. Örlogsmannasällskapet. Han var chef för Militärhistoriska avdelningen vid FHS 2002-2004. Han har även publicerat sig inom breda historiska fält, in- och utrikespolitik, presshistoria, forskningspolitik och personhistoria.

Redaktionskommitté

Gunnar Artéus, född 1941, är professor emeritus i historia, särskilt militärhistoria. Han har tjänstgjort vid Göteborgs, Lunds och Stockholms universitet samt Försvarshögskolan. Hans främsta intresseområden som forskare är förhållandet mellan militär och civilsamhälle, krigföringens historia och teori, personhistoria och historieteori samt säkerhetspolitik. Hans viktigaste arbeten är Krigsmakt och samhälle i frihetstidens Sverige (1982), Våldets makt (1983) och Vetenskap som livsäventyr (2001). Han har även utgivit tre diktsamlingar: Trösta dig, syster (1989), Lejon och bispringare (1999) och Romanser i rött och vitt (2000) samt teaterpjäsen Vänner och älskande (2010). Han är ledamot av Kungl. Krigsvetenskapsakademien.

Herman Fältström, född 1941, är kommendör. Han har tjänstgjort i Kustflottan, vid marin- och försvarsstaben samt varit chef för Försvarets Krigsspelcentrum. Hans främsta intresseområden är det svenska försvarets planering och utveckling från krigsmakt till försvarsmakt. Hans viktigaste arbeten är På spaning efter det okända (2010), Försvarsberedningens utmaningar (2008), Vår natur i förändring: från arrangemanget Kunskapens Krona (2008), Vi levde i verkligheten (2005), Stockholm; 750 år som handels, sjöfarts- och örlogsstad från arrangemanget Kunskapens Krona (2002) och J’ accuse!; Några funderingar kring förlegat underlag (2000). Han har varit sekreterare i och är hedersledamot av Kungl. Örlogsmannasällskapet samt ledamot av Kungl. Krigsvetenskapsakademien.

Bo Hugemark, född 1936, är överste i armén (infanteriet och generalstabskåren). Han har tjänstgjort vid armé- och försvarsstaben, varit strategilärare vid Militärhögskolan och chef för Militärhistoriska avdelningen vid Militärhögskolan, samt krigsplacerad som ställföreträdande chef för högkvarteret operationsavdelning. Hans främsta intresseområden är europeisk säkerhetspolitik och strategi med tonvikt på Östersjöområdet. Han har utgivit en serie årsvisa antologier med uppsatser om Sverige under det andra världskriget (Stormvarning, Urladdning, I orkanens öga, Vindkantring, Nya fronter?, Vårstormar och Horisonten klarnar). Han är en av författarna bakom pseudonymen Harry Winter (Operation Garbo m.fl.). Han har varit redaktör för Kungl Krigsvetenskapsakademiens Handlingar och Tidskrift samt redaktör för Allmänna Försvarsföreningens tidskrift Vårt Försvar. Han är ledamot av Kungl Krigsvetenskapsakademien och korresponderande ledamot av Kungl. Örlogsmannasällskapet.

Olof Santesson, född 1932, har varit utrikesredaktör i Dagens Nyheter och reservofficer inom artilleriet. Han har varit krigsplacerad chef för pressektionen i högkvarterets informationsavdelning. Han har bland annat skrivit Försvarsmaktens styvbarn: en studie kring det kalla krigets informationstjänst (2008). Han är ledamot av Kungl Krigsvetenskapsakademien.

Bertil Wennerholm, född 1942, är överste (flygingenjör), civ. ing. och fil. mag. Han har tjänstgjort vid Ericsson, Försvarets materielverk, försvarsstaben och Högkvarteret. Hans forskning omfattar förutom luftkrigshistoria den karolinska tidens militärhistoria. Hans viktigaste arbeten är Emporterade troféer. Karl XII:s ryska fälttåg 1708—1709 i belysning av uppgifter om förluster av svenska fälttecken (2000) och Fjärde flygvapnet i världen? Doktrinutveckling i det svenska flygvapnet i försvarsbesluten 1942—1958. Underlag, beslut och genomförande i nationellt och internationellt perspektiv (2006). Han är ledamot av Kungl. Krigsvetenskapsakademien.