Forskningsplan

FYRA HUVUDOMRÅDEN

1. SÄKERHETSPOLITIK OCH POLITISK LEDNING

På detta huvudområde behandlas hotbilderna samt processen kring de svenska försvarsbesluten och deras genomförande. Synen på svensk säkerhet och försvar under det kalla kriget i väst- och östblocken, särskilt i USA, Storbritannien och Sovjetunionen, är central. I detta tema ingår även synen på den nordiska balansen, svensk säkerhetspolitik och svensk militär förmåga. Sveriges beroende av Väst är ett annat viktigt tema inom detta område liksom förvarning/underättelsetjänst och det svenska totalförsvaret. Forskningsläget är moget för ett försök till en syntes på basis av litteratur och nya källor. I fokus ställs kombinationen av säkerhet och försvar (militära resurser och förmåga), vilket är ovanligt i forskningen.

Sammanhållande för detta huvudområde är professor Kent Zetterberg (FHS, KKrVA och KÖMS) som har stöd av professor Gunnar Artéus (KKrVA).

2. STRATEGI OCH OPERATIONER

Detta huvudområde syftar till att undersöka i vilken mån rubricerade sammanhang förefunnits och vilka andra faktorer som spelat in. I centrum för studien bör ligga en undersökning av våra bedömningar av angriparens strategiska mål. Hänsyn tas inte till sådana frågor som hotföreställningarnas realism eller de gällande strategiska principernas rimlighet. Här gäller det endast att bedöma om krigsmakten/försvarsmakten skulle ha kunnat lösa sina uppgifter inom de givna strategiska ramarna.

Sammanhållande för detta huvudområde är överste Bo Hugemark (KKrVA och KÖMS).

3. VÅRA STRIDSKRAFTER

Detta huvudområde syftar till att undersöka i vilken utsträckning de svenska stridkrafternas utveckling organisatoriskt, materiellt och operativt svarade upp mot svensk säkerhets- och försvarspolitiken. I fokus bör ligga avvägningen mellan kvalitet och kvantitet samt förbandens militära kapacitet relativt omvärlden, speciellt i Nordeuropa.

Delområde – armén

Ett dominerande problem för utvecklingen av markstridskrafterna under det kalla kriget var ökande kvalitativa brister i såväl utrustning som utbildning. Bristerna brukar oftast tillskrivas en kombination av minskade reala försvarsanslag och strävan att behålla en stor numerär. Delområdet syftar till att undersöka arten och graden av denna utveckling.

Sammanhållande för delområdet är överste Bo Hugemark (KKrVA och KÖMS).

Delområde – marinen

Det svenska marina försvarskonceptet med ubåtsförband, ytattackförband, minröjningsförband, rörligt kustartilleri och det fasta kustförsvaret bildade, tillsammans med attackflyget, under det kalla kriget en stark yttre sköld mot de sovjetiska förbanden vid Östersjön. Delområdet syftar till att klarlägga utvecklingen av den svenska ”Östersjöprofilen” på det marina försvaret.

Sammanhållande för delområdet är kommendör Herman Fältström (KKrVA och KÖMS).

Delområde – luftstridskrafterna

Utvecklingen och uppbyggnaden av luftstridskrafterna (flygvapnet och luftvärnet) fortsatte efter 1945 och kom att nå en i internationell jämförelse hög klass. Detta skedde med insats av en hög andel av försvarsanslaget och med en mycket medveten satsning på svensk försvarsindustri som huvudleverantör. Kraven på hög kvalitet medförde successiva eftergifter vad avser kvantiteten. Den höga andelen av försvarsanslaget medförde också konflikter inom försvaret vad avser resursavvägningen. Delområdet syftar till att undersöka arten och graden av denna utveckling.

Sammanhållande för delområdet är överste Bertil Wennerholm (KKrVA).

4. FÖRSVARSINDUSTRIN

Syftet med detta huvudområde är att på befintlig kunskap och genom ny forskning beskriva och analysera samverkan mellan statsmakterna och den svenska försvarsindustrin under det kalla kriget. Inriktningen bör i första hand vara att ta fram en problematiserad översikt och dra linjerna fram till nuet och mot framtiden.

Sammanhållande för delområdet är ännu ej utsedd.

EN AVSLUTANDE SYNTES

Forskningsprojektet bör avslutas med en syntes om det svenska försvaret under det kalla kriget, där de stora linjerna, förmågor och svagheter hos det svenska försvaret diskuteras och analyseras med ett samlat grepp. Strävan är att arrangera och dokumentera en avslutande internationell forskningskonferens om svensk säkerhet och försvar under det kalla kriget.