Realism eller illusion

Boken är en antologi uppsatser om Sveriges säkerhetspolitik under det kalla kriget. Den har initierats inte bara av förhållandena i det kalla krigets Sverige utan också på grund av den nya situation i Östersjöregionen som har skapats av Rysslands agerande. Den företer t ex stora likheter med förhållandena i regionen under det kalla kriget. Centralt för antologin är frågan om den svenska säkerhetspolitikens realism under det kalla kriget.

Antologin tecknar den svenska säkerhetspolitiken i ett långt tidsperspektiv. Den analyserar tillkomsten av 1968 års omvälvande försvarsbeslut och värderar periodens svenska försvarspolitik i militära termer. Den relaterar säkerhetspolitiken till Sveriges militära alliansfrihet och undersöker hur supermakterna uppfattade svensk säkerhetspolitik. Den avslutande delen ställer tankeväckande och delvis nya frågor om den svenska säkerhetspolitiken under det kalla kriget.

Forskningsprojektet Försvaret och det kalla kriget inbjuder till ett seminarium om Sveriges säkerhetspolitik under det kalla kriget. Centralt för seminariet är frågan om den svenska säkerhetspolitikens realism under det kalla kriget.

Seminariet äger rum på försvarshögskolan torsdagen den 15 september 2016 mellan klockan 14:00 och 16:30.

Ett begränsat antal böcker kommer att finnas tillgängliga att köpa för 100 kronor styck.

Program för seminariet framgår nedan.

Program

Ladda ner boken

Realism eller illusion

Så kom JAS-projektet till

Vittnesseminarium kring beslutsprocessen om JAS 39  1979 – 1983

Under dessa år skedde beslutsprocessen som resulterade i satsningen på Saaab och det svenska JAS-systemet. I detta vittnesseminarium, som hölls på Försvarshögskolan den 11 november 2013, framträdde ledande personer från denna beslutsprocess. De representerade den politiska beslutsnivån, myndigheterna och industrin. Sammantaget ger den nu föreliggande skriften en både bred och fördjupad bild av skeendet. Att vi samtidigt får olika tolkningar och meningar om tillkomsten av JAS-projektet är just vad den framtida forskningen behöver. JAS-projektet har varit omdiskuterat från dess begynnelse och vittnesseminariet belyser detta på många sätt; här läggs grunden för framtida forskning.

Sveriges förberedelser för västsamarbete i krig

Fil kand Louise Hugemark Malmström behandlar i en kommenterad forskningsöversikt Sveriges förberedelser för västsamarbete i krig. Det är ett ämnesområde där det är viktigt att få fram en översikt av litteraturen och de olika tolkningar som numera finns inom denna. Mycket har hänt sedan Wilhelm Agrell publicerade sin stridsskrift Den stora lögnen- ett säkerhetspolitiskt dubbelspel i alltför många akter. (Ordfront 1991.) Louise Hugemark Malmström har gjort ett värdefullt och noggrant arbete och ställer olika tolkningar mot varandra på en rad centrala områden som berör Sveriges västkontakter.  Det ger läsaren möjlighet att själv ta ställning och fördjupa sig. Avslutningsvis reflekterar hon över varför tolkningarna är så skiftande.

Tolkningarna av innebörden av Sveriges västsamarbete under det kalla kriget kommer att skifta även i framtiden.  Detta oavsett hur mycket nytt källmaterial och nya fakta som kommer i dagen. Ytterst handlar det om relationerna mellan då och nu och om hur vi uppfattar dessa.  Ingenting är dock nytt under solen. Här kan det vara på sin plats att erinra om den gamle romaren Ovidius berömda ord om droppen som urholkar stenen. Detta gör att nya uppfattningar om det förflutna tränger sig fram och till sist kan ta över.

Boken beräknas komma ut under vintern 2013.

T-KONTORET Underrättelsetjänst och västsamarbete

Sverige befann sig i frontlinjen när andra världskriget övergick i kalla kriget. Landet var officiellt alliansfritt, men hade ändå starka kopplingar till väst. Med ett unikt läge, alldeles inpå Sovjetunionen.

Den hemliga svenska underrättelsetjänsten T-kontoret rapporterade till det svenska försvaret om händelser bakom järnridån. Samtidigt samverkade T-kontoret med några västliga underrättelsetjänster.

Boken analyserar i detalj det svenska samarbetet med västmakterna med fokus på kalla krigets början. Den visar hur samarbetet gick till och i vilken omfattning det ägde rum. Boken presenterar även ett unikt bildmaterial och guidar till vad man kan utläsa ur HEMLIG-stämplade dokument.

Sam Nilsson, född 1962, är fil mag. i historia. Under hans studier på Försvarshögskolan i Stockholm växte intresset för svensk underrättelsehistoria och han påbörjade ett mångårigt forskningsarbete i T-kontorets arkiv, som förvaras på Krigsarkivet och delvis fortfarande är hemligt. Sam Nilsson har egen erfarenhet av underrättelseanalys från ett antal tjänstgöringar i den svenska utlandsstyrkan i Bosnien och Kosovo. Han har tidigare utgivit Stalin’s Baltic Fleet and Palm’s T-office.

ISBN: 978-91-7329-115-6

Försvaret av Stockholm under kalla kriget

Planerna, organisationen och hotbilden mot Sveriges huvudstad.

Försvaret av Sveriges huvudstad har gamla anor. Redan Gustav Vasa insåg behovet av att Stockholm hade ett fullgott försvar. Stadens geografiska läge har vållat många militära planerare huvudbry med alla dess vattenvägar och öar.

I boken Försvaret av Stockholm under kalla kriget kan vi läsa om den militära försvarsplaneringen under den turbulenta tidsperiod som betecknas som kalla kriget. Atombomben utgjorde ett hot och hänsyn behövde tas till den växande befolkningen. Var skulle förbanden grupperas för bästa verkan och vilka objekt behövde skyddas?

Dessa frågor och mycket mer får du svar på i denna bok. Reservofficeren och 1:e intendenten vid Armémuseum, Thomas Roth, beskriver här ingående och insiktsfullt hur Stockholm skulle försvaras under kalla krigets epok.

Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek, ISBN 978-91-86837-34-1