SJÖMINAN under kalla kriget

Minan som vapen till sjöss har en mer än hundraårig historia bakom sig i fråga om teknisk utveckling och användning. I boken redovisas denna utveckling, den internationella folkrättens regler och hur dessa har efterlevts. Minkrigföringens betydelse och inverkan inte bara sett från den rent sjömilitära aspekten utan även dess påverkan på och svårigheter för den civila sjöfarten belyses.

Försvarsmaktens viktigaste uppgift är att försvara Sverige och dess medborgare. Sverige kan i detta sammanhang geografiskt ses som en ö. I fredstid är Sverige mycket angeläget att sjövägarna hålls öppna. Det samma gäller för övriga nationer. Varje försök att invadera landet måste inbegripa transporter till sjöss. Planering och förberedelser för svensk sjöminkrigföring med såväl kontrollerbara och okontrollerbara mineringar som minsvepning och minröjning från såväl operativa, taktiska som tekniska utgångspunkter ges stort utrymme i boken.

Försvaret och Kalla kriget (FoKK) är ett fristående forskningsprojekt som verkar med stöd av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Syftet med forskningsprojektet är att göra en samlad kunskapsinventering och forskningsinsats rörande det svenska försvarets utveckling under det kalla kriget. Ett viktigt område har rört utvecklingen av minkrigföringen, där det av sekretesskäl har varit svårt att få fram underlag för forskningen. Nu har det dock lossnat och resultatet är denna bok Sjöminan under kalla kriget.

Ett stort antal författare med personliga erfarenheter av sjöminkrigföring medverkar i boken.

Printfabriken AB, ISBN 978-91-980498-1-7

Stängd för kommentarer.